Algemene Voorwaarden

 

Hieronder leest u de algemene voorwaarden van Deluxe Beauty Studio

1. Algemeen

Deze voorwaarden gelden voor iedere behandeling, aanbieding en transactie tussen Deluxe Beauty Studio en een cliënt waarop de beautysalon deze voorwaarden van toepassing heeft verklaard, voor zover van deze voorwaarden niet door partijen uitdrukkelijk en schriftelijk is afgeweken.

2. Inspanningen Deluxe Beauty Studio

Deluxe Beauty Studio zal de behandelingen naar beste inzicht en vermogen de eisen van goed vakmanschap uitvoeren en op grond van de op dat moment bekende stand der wetenschappen. Deluxe Beauty Studio zal zoveel mogelijk de cliënt inlichten over de financiële consequenties van de wijziging of aanvulling van de behandeling.

3. Afspraken

Als de cliënt verhinderd is voor een afspraak, moet hij/zij dit zo spoedig mogelijk melden. Dit is uiterlijk 24 uur van te voren. Is het door onverwachte en geldige redenen dan kan dit binnen de 24 uur zijn. Indien de cliënt deze verplichting niet of niet tijdig nakomt, mag Deluxe Beauty Studio het halve honorarium voor de afgesproken behandeling berekenen. Het annuleren van een afspraak kan uitsluitend telefonisch.

Indien de cliënt meer dan 5 minuten later dan de afgesproken tijd bij Deluxe Beauty Studio komt, mag de Beautysalon de behandeling met de verloren tijd inkorten en toch het gehele honorarium berekenen. Bij meer dan 15 minuten later dan de afgesproken tijd kan Deluxe Beauty Studio de gehele afspraak annuleren en het gehele honorarium berekenen.

Deluxe Beauty Studio moet verhindering voor een afspraak zo spoedig mogelijk, doch uiterlijk 24 uur voorafgaande aan de afspraak aan de cliënt melden.

4. Betaling

Deluxe Beauty Studio vermeldt alle prijzen van de behandelingen op haar website. De gemelde prijzen zijn inclusief BTW. Aanbiedingen in on- en of offline advertenties zijn geldig in de aangegeven looptijd en/of zolang de voorraad strekt. Acties gaan niet met andere aanbiedingen of kortingen samen. De cliënt dient direct na afloop van de behandeling de betaling van de behandeling en eventuele producten contant of via overschrijving te voldoen.

Slechts na overleg met Deluxe Beauty Studio kan er achteraf betaald worden middels een factuur. De betalingstermijn bij uitgestelde betaling via facturering is uiterlijk 8 dagen. Bij het niet nakomen van de eerste betalingstermijn stuurt het schoonheidsinstituut de cliënt een 1e herinnering, vervolgens een 2e herinnering. Na de 2e herinnering geeft het schoonheidsinstituut de vordering over aan een bevoegd incasso bureau.

5. Persoonsgegevens & privacy

De cliënt voorziet Deluxe Beauty Studio bij de eerste behandeling van alle gegevens, waarvan de schoonheidsspecialiste aangeeft dat deze noodzakelijk zijn of waarvan de cliënt redelijkerwijs behoort te begrijpen dat deze noodzakelijk zijn voor het zorgvuldig uitvoeren van de behandelingen. De Beautysalon neemt de persoonlijke gegevens van de cliënt op in een geautomatiseerd systeem en bewaart deze zolang nodig. De Beautysalon behandelt de vertrouwelijke gegevens van de cliënt volgens de richtlijnen in de Wet Bescherming Persoonsgegevens. De Beautysalon zal gegevens van de cliënt niet verkopen of verhuren aan derden zonder schriftelijke toestemming vooraf van de cliënt.

De cliënt gaat bij het aangaan van de behandelingen akkoord met het tonen van voor en na foto's op sociale media mits anders afgesproken.

6. Geheimhouding

De schoonheidsspecialiste is verplicht tot geheimhouding van alle vertrouwelijke informatie die de cliënt heeft medegedeeld tijdens de behandeling. Informatie geldt als vertrouwelijk als dit door de cliënt is meegedeeld of als dit voortvloeit uit de aard van de informatie. De geheimhouding vervalt indien, op grond van een wettelijke bepaling of een rechterlijke uitspraak, de Beautysalon verplicht is de vertrouwelijke informatie aan derden te verstrekken.

7. Aansprakelijkheid

Deluxe Beauty Studio is niet aansprakelijk voor schade, van welke aard ook, ontstaan doordat de Beautysalon is uitgegaan van door de cliënt verstrekte onjuiste en/of onvolledige informatie over relevante lichamelijke aandoeningen, allergieën, medicijngebruik, werkzaamheden of vrijetijdsbesteding. De Beautysalon is niet aansprakelijk voor verlies, diefstal of beschadiging van persoonlijke eigendommen die de cliënt heeft meegenomen naar de salon. Als de cliënt een behandeling kiest met een apparaat is hij/zij verplicht de algemene voorwaarden te accepteren en te tekenen. Weigert u de voorwaarden te tekenen en te accepteren gaat de behandeling niet door.

8. Garantie

Wanneer de cliënt niet tevreden is over een bij de Beautysalon uitgevoerde behandeling of gekochte producten, geld geen geld terug garantie.

9. Beschadiging en diefstal

De Beautysalon heeft het recht van de cliënt een schadevergoeding te eisen indien de cliënt meubilair, apparatuur of producten beschadigt. De schoonheidssalon meldt diefstal altijd bij de politie.

10. Klachten

Indien de cliënt een klacht heeft over de behandeling of een product, moet deze zo spoedig mogelijk, doch binnen vijf werkdagen na ontdekking schriftelijk gemeld worden aan de eigenaar van de Beautysalon. De Beautysalon moet de klager binnen zeven werkdagen adequaat antwoord geven. Indien een klacht gegrond is, zal de Beautysalon de behandeling opnieuw verrichten zoals overeengekomen, tenzij dit inmiddels voor de cliënt aantoonbaar zinloos is geworden en de cliënt dit schriftelijk kenbaar maakt. 

11. Behoorlijk gedrag

De cliënt behoort zich in de salon behoorlijk te gedragen volgens algemeen aanvaarde normen. Indien de cliënt na herhaaldelijke waarschuwingen onbehoorlijk gedrag blijft vertonen, heeft Deluxe Beauty Studio het recht de cliënt de toegang tot de salon te weigeren zonder opgaaf van redenen.

12. Recht

Op elke overeenkomst tussen de Beautysalon en de cliënt is het Nederlands recht van toepassing. In geval van uitleg van de inhoud en strekking van deze algemene voorwaarden, is de Nederlandse tekst daarvan steeds bepalend. Van toepassing is steeds de laatst gedeponeerde versie c.q. de versie zoals die gold ten tijde van het tot stand komen van de overeenkomst.

 

Extra voorwaarden Permanente make-up

13. Verantwoording en eigen risico

Alle opdrachten van cliënt aan Deluxe Beauty Studio worden uitgevoerd onder eigen verantwoording en voor eigen risico van de cliënt.

Door opdracht te geven aan Deluxe Beauty Studio verklaart cliënt bekend te zijn met alle mogelijke gevolgen van de behandeling, waaronder zowel de medische, psychische alsmede de maatschappelijke gevolgen.

Door opdracht te geven aan Deluxe Beauty Studio tot het aanbrengen van permanente make-up verklaart cliënt tevens dat zij/hij in goede gezondheid verkeert en niet lijdt aan enige vorm van hemofilie, immuunstoornis, allergie, diabetes of enige andere vorm van huidaandoeningen. Eveneens verklaart cliënt dat zij/hij niet besmet is met een bloed overdraagbare ziekte (zoals HIV, Hepatitis A,B of C of andere bloed overdraagbare ziekte hiervoor niet genoemd). Tevens verklaart cliënt dat haar/zijn behandeling op geen enkele wijze de gezondheid van de permanente make-up specialiste of derden in gevaar kan brengen.

Cliënt verklaart dat zij/hij de leeftijd van 16 jaar heeft bereikt en dat de keuze om permanente make-up te laten aanbrengen weloverwogen is.

Cliënt verplicht zich voordat met de behandeling gestart wordt een IC (toestemmingsformulier) naar waarheid in te vullen en te ondertekenen.

14. Aansprakelijkheid

Cliënt geeft een opdracht aan Deluxe Beauty Studio hierbij verklaart Deluxe Beauty Studio dat zij zich naar beste kunnen zal inspannen om het beoogde resultaat te bereiken.

Ondanks dat Deluxe Beauty Studio haar uiterste best doet het beoogde resultaat te realiseren is mogelijk dat het beoogde resultaat niet bereikt wordt, in geen geval zal dit leiden tot restitutie van het bedrag van de behandeling.

Cliënt krijgt de mogelijkheid om eventuele oneffenheden tijdens een nabehandeling te laten corrigeren en/of bij te laten werken. De nabehandeling dient binnen 6 á 8 weken maar uiterlijk binnen 3 maanden na de eerste behandeling plaats te vinden. Een eventuele 3e nabehandeling is inbegrepen bij de prijs wanneer Deluxe Beauty Studio dit nodig vindt. Alle opvolgende behandelingen op verzoek van opdrachtgever ten behoeve van correctie, bijwerken en/of toevoegingen zullen in rekening worden gebracht tegen het dan geldende tarief.

Mocht cliënt een nabehandeling wensen terwijl Deluxe Beauty Studio dit (medisch) niet verantwoord vind mag Deluxe Beauty Studio deze nabehandeling weigeren.

Deluxe Beauty Studio is niet aansprakelijk voor het niet of niet volledig bereiken van het beoogde resultaat, ook is Deluxe Beauty Studio niet aansprakelijk voor schade die is ontstaan als gevolg van een behandeling, tenzij komt vast te staan dat de schade aan haar grove opzet of schuld is te wijten.

Deluxe Beauty Studio is niet aansprakelijk voor verminkingen of ontstekingen als gevolg van het niet naleven van de nazorginstructie voor permanente make up, cliënt draagt zelf de verantwoording deze nazorg correct na te leven.

Voor het geval Deluxe Beauty Studio aansprakelijk wordt bevonden voor enige door opdrachtgever geleden schade, wordt de schadevergoeding beperkt tot het bedrag wat door Deluxe Beauty Studio voor de desbetreffende levering en/of producten oorspronkelijk in rekening is gebracht minus de materiaalkosten.

Elk recht op eventuele schadevergoeding vervalt in ieder geval voor zover opdrachtgever niet direct na het ontstaan van de schade maatregelen heeft genomen om de schade te beperken respectievelijk meer of andere schade te voorkomen Deluxe Beauty Studio ter zake niet zo spoedig als redelijkerwijs mogelijk op de hoogte heeft gesteld van alle ter zake relevante informatie.

In het geval van een vertrouwensbreuk is cliënt volledig aansprakelijk voor de eventueel door haar/hem geleden schade.

15. Garantie

Deluxe Beauty Studio gebruikt voor het pigmenteren uitsluitend pigmenten die gecontroleerd zijn door het Ministerie van Volksgezondheid, welzijn en sport en de keuringsdienst van waren zoals bepaald in het Warenwetbesluit kleurstoffen.